Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές από το 2022: «στο θολωμένο της μυαλό…»*

Οι Πανελλαδικές του 2021 θα μείνουν στην Ιστορία των Εισαγωγικών Εξετάσεων ως οι «εξετάσεις – λαιμητόμος». Προφανώς αναφέρομαι στην εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που ισχύει ήδη. Μπορεί όμως να χαρακτηρισθούν και οι «εξετάσεις της αναλγησίας», δεδομένου ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 για τα παιδιά που ήδη φοιτούσαν στην Γ΄ Λυκείου σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας. Μπορεί επίσης να χαρακτηρισθούν και «το μεγάλο δώρο της Κυβέρνησης και της κας Κεραμέως στα Ιδιωτικά κολλέγια». Ίσως τελικά η ζωή να αποφασίσει έναν σύνθετο χαρακτηρισμό που να περιέχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ΕΒΕ.

Οι αλλαγές αυτές όμως δεν «χόρτασαν» την κα Κεραμέως. Έτσι με τον ίδιο νόμο που εισήγαγε στην ζωή των υποψηφίων την ΕΒΕ (Νόμος 4777/2021) θεσπίζονται επιπλέον «νεωτερισμοί» για τους επόμενους υποψήφιους του σχολικού έτους 2021-2022:

  1. Με την παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ρυθμίζεται ότι: «Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αφορά στην εισαγωγή στην οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση».
  2. Με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου ρυθμίζεται ότι: «Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου το σχολικό έτος 2021-2022 ο αριθμός των επιλογών σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του επιστημονικού πεδίου ή των επιστημονικών πεδίων».

Υπάρχει και μία τρίτη ρύθμιση στην οποία θα αναφερθούμε στο τέλος του παρόντος.

Τι σημαίνουν οι δύο παραπάνω ρυθμίσεις της κας Κεραμέως;

Η πρώτη αναφέρεται στο ότι στο ότι στις επόμενες εξετάσεις κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα θα έχει ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας επί των 4 μαθημάτων του οικείου επιστημονικού πεδίου. Η δεύτερη περιορίζει τις επιλογές των υποψηφίων στο 10% του συνόλου των σχολών ή των τμημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο διαγωνίστηκαν.

Με απλά λόγια, κάθε υποψήφιος αφού ενημερωθεί για την βαθμολογία στα 4 μαθήματα δεν θα έχει συγκεντρώσει ένα μόνο πλήθος μορίων, αφού διαφορετικά τμήματα θα έχουν προσδιορίσει διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά. Ο πίνακας 1 δίνει ένα παράδειγμα εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, που εντελώς ενδεικτικά αναφέρεται στο πεδίο Επιστήμες Υγείας.Ο υποψήφιος λοιπόν με την ίδια βαθμολογία στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα, συγκεντρώνει διαφορετικό πλήθος μορίων για το Τμήμα 1 απ’ ότι για το Τμήμα 2. Θεωρητικά επομένως είναι δυνατόν κάθε υποψήφιος να έχει τόσα μόρια, διαφορετικά μεταξύ τους, όσα και τα τμήματα που θα επιλέξει. Να σημειώσουμε εδώ ότι στον προσδιορισμό των συντελεστών από τα Πανεπιστημιακά τμήματα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ωστόσο δεν αφορούν την ουσία.

Αναφορικά με τη δεύτερη ρύθμιση: η δυνατότητα που είχε μέχρι σήμερα κάθε υποψήφιος να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο έως και το σύνολο των σχολών του Επιστημονικού Πεδίου, καταργείται. Το μέγιστο πλήθος περιορίζεται στο 10% του συνόλου των σχολών ή των τμημάτων. Με βάση το πλήθος των σχολών ή τμημάτων του 2021, από την επόμενη σχολική χρονιά κάθε υποψήφιος θα μπορεί να δηλώσει το πολύ το πλήθος που δείχνει ο επόμενος Πίνακας 2:

Αν νομίζετε ότι οι «παρεμβάσεις» της κας Κεραμέως τελειώνουν εδώ, κάνετε λάθος!

Τρίτη ρύθμιση: Από το 2022 οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν ένα επιπλέον μηχανογραφικό. Αναλυτικά και σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4777/2021:

Α΄ Μηχανογραφικό: Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό τμημάτων, σχολών ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από το επιστημονικό πεδίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση και που είναι το 10% των τμημάτων επί του συνόλου του Επιστημονικού Πεδίου, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

Β΄  Μηχανογραφικό: Παράλληλα με το Α΄ Μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις των τμημάτων για τα ΑΕΙ, οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το Β΄ Μηχανογραφικό με τις ειδικότητες για τα ΙΕΚ.

Γ΄ Μηχανογραφικό: Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες επιλογές τους στα ΑΕΙ,  μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης), επιλέγοντας χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, την ΕΒΕ ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επίδοση. Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των οικείων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία του Α΄ Μηχανογραφικού.

Είναι σαφές πλέον ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού από το 2022 θα είναι ένα πρόβλημα δυσεπίλυτο. Διαφορετικά μόρια για διαφορετικά Τμήματα, περιορισμένες επιλογές και η ρουλέτα του Γ΄ μηχανογραφικού, συνθέτουν ένα περιβάλλον Sudoku. Όμως σε όλα τα παραπάνω, όπως και στο σύνολο των μέχρι τώρα ρυθμίσεών της, η κα Κεραμέως δεν έχει απαντήσει ποτέ σε ένα βασικό και ουσιαστικό ερώτημα:

  • Από ποια Επιστημονική μελέτη και ποιες Παιδαγωγικές Αρχές προέκυψε η αναγκαιότητα των συγκεκριμένων ρυθμίσεων;

Επειδή στο ερώτημα αυτό δεν υπάρχει καμία προοπτική να απαντήσει, όχι διότι «σνομπάρει» αλλά διότι απλώς δεν γνωρίζει τι να πει, ας απαντήσει τουλάχιστον στα εξής απλά ερωτήματα:

Ο παραπάνω σύνθετος αλγόριθμος για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς:

  • Πώς συμβάλλει στην άνοδο του επιπέδου σπουδών στο Λύκειο;
  • Πώς αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα της διάλυσης της Γ΄ Λυκείου και της ανάθεσης της ευθύνης της προετοιμασίας στα φροντιστήρια;
  • Πώς η κα Κεραμέως θα υπερασπιστεί την πεποίθησή της ότι από αυτόν τον Λαβύρινθο τα παιδιά θα κάνουν τις επιλογές που πλησιάζουν περισσότερο στα «θέλω» τους;
  • Πώς εξασφαλίζει έστω και ένα μικρό βήμα προς την επιδιωκόμενη και πολλαπλά διαφημισμένη από την Κυβέρνηση «Αριστεία»;
  • Πώς μπορεί η κα Κεραμέως να τεκμηριώσει ότι το ανοσιούργημα που αναπτύχθηκε παραπάνω θα οδηγήσει στην εισαγωγή φοιτητριών και φοιτητών που θα ολοκληρώσουν τις Σπουδές τους;

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παραπάνω ερωτήματα δεν βρίσκουν απολύτως καμία ουσιαστική απάντηση. Η κα Κεραμέως προσπάθησε να ισορροπήσει όχι σε 2 αλλά σε πολλές περισσότερες βάρκες με λογικές και αλγοριθμικές πιρουέτες που δεν οδηγούν πουθενά. Προσπάθησε να δώσει βαθμούς ελευθερίας στα Πανεπιστήμια, να περιορίσει και άλλο τις επιλογές των υποψηφίων, ελπίζοντας σε περαιτέρω αύξηση της «πίτας» προς τα Ιδιωτικά Κολλέγια και, τέλος, σκέφτηκε να ξεγελάσει τους υποψήφιους προσφέροντας (δήθεν) περισσότερες επιλογές.

Θεωρώ ότι στο βάθος της σκέψης της, όπως και στον πυρήνα της Κυβερνητικής πολιτικής, παραμένει ο περιορισμός πρόσβασης στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με κάθε τρόπο. Ο περιορισμός αυτός, εκτός από το ότι αυξάνει την «πελατεία» των Ιδιωτών εμπόρων της Γνώσης του Τίποτα, θα ελαττώσει και την χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων (εξαιτίας της προοπτικής της μείωσης των φοιτητών) αλλά και την αριθμητική δύναμη του φοιτητικού κινήματος, του σταθερού εφιάλτη της Δεξιάς.

——

* της κας Υπουργού…

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Ιστορική συνεργασία της ΟΙΕΛΕ και του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με το CERN

Συνδιοργάνωση προγράμματος για την επιμόρφωση ιδιωτικών εκπαιδευτικών Η ΟΙΕΛΕ και το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ανακοινώνουν σήμερα μια ιστορική συνεργασία με το σημαντικότερο σε παγκόσμιο επίπεδο εργαστήριο Σύγχρονης...

Εντοπίστηκε ο υπεύθυνος για τον αποδεκατισμό των υποψηφίων στην Αρχιτεκτονική Ξάνθης!

Τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας, διά στόματος της (αν)αρμόδιας Υπουργού κας Ν. Κεραμέως, επανέλαβε σε όλους τους τόνους ότι «την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής...

Οι αλλαγές στις Πανελλαδικές από το 2022: «στο θολωμένο της μυαλό…»*

Οι Πανελλαδικές του 2021 θα μείνουν στην Ιστορία των Εισαγωγικών Εξετάσεων ως οι «εξετάσεις – λαιμητόμος». Προφανώς αναφέρομαι στην εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής...
- Advertisement -

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Τι είναι το χιόνι;

Τα σύννεφα αποτελούνται είτε από σταγόνες νερού είτε από παγοκρυστάλλους είτε και από τα δύο μαζί. Οι παγοκρύσταλλοι δημιουργούνται στα νέφη όταν οι σταγόνες νερού...

Ο «Δρ. Πυρηνική βόμβα»: Ρόμπερτ Οπενχάιμερ

Ο τραγικός σύγχρονος Προμηθέας που έδωσε στην ανθρωπότητα την πυρηνική φωτιά Όταν ο θεωρητικός φυσικός που πρωτοπόρησε στην κατασκευή της πυρηνικής βόμβας είδε με τα...

Η ψευδοεπιστήμη

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με νέες έρευνες, αποτελέσματα και ανακαλύψεις, όχι μόνο για μακρινούς κόσμους και μυστηριώδη σωματίδια αλλά και σχετικά με την καθημερινότητά μας, τι...

Το μποζόνιο Χίγκς ή «το σωματίδιο του Θεού» ( ; )

Όλοι έχουμε ακούσει γι’ αυτό. Όχι, δεν αναφέρομαι στο «μποζόνιο Χιγκς» αλλά στο άλλο, στο «σωματίδιο του Θεού». Κάτι έχει πάρει το μάτι μας,...

Πώς δημιουργείται το ουράνιο τόξο;

Σε ποιον δεν αρέσουν τα ουράνια τόξα; Εμφανίζονται σχεδόν μαγικά από το πουθενά, είναι πολύχρωμα και βγαίνουν συνήθως μετά από βροχή, δημιουργώντας μια τρομερή...
error: Content is protected !!